Zásah elektrickým prúdom pri poškodenom spotrebiči je dosť častý, lebo zlyháva kontrola

Vykonávať revíziu a opravu elektrických zariadení a spotrebičov nie je povolené osobám, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť na tieto úkony, a tak sa každý spotrebič alebo zariadenie, ktoré poháňa elektrický prúd, musí nechať skontrolovať odborníkom v danej oblasti. Ten musí byť spôsobilý na tieto činnosti podľa zákona, ktorý to upravuje a dovoľuje. Digital Interlogic.sk je spoločnosť, na ktorú sa môžu obrátiť spotrebitelia v prípade nutnosti odborných skúšok a prehliadok vyhradených technických elektrických zariadení, ide o banky, hotely, byty, školy či priemyselné objekty a podobne. Firma poskytne revízie elektrických zariadení zákon odborné poradenstvo, vypracuje technickú dokumentáciu a vykoná aj spomínané prehliadky a skúšky spolu s odbornou montážou systémov.

Zásah elektrickým prúdom nemusí dopadnúť dobre

Do ich okruhu práce patria aj zložitejšie systémy, sú to profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami a neustálym rastom či rozširovaním vedomostí formou seminárov a školení. Pri práci sa venujú preverovaniu bezpečného fungovania zariadení, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia či života ľudí. Pri výkone práce používame najmodernejšie meracie prístroje s pravidelnou kalibráciou.

Bežné spotrebiče treba tiež kontrolovať

Spoločnosť sa venuje revíziám elektrických prípojok, ich napojenia do rozvodu elektrickej siete, kontroluje vypínače či rozvádzače či prívodné káble, v objektoch takisto kontroluje elektrickú inštaláciu, prístroje, zariadenia a spotrebiče spolu s ich prívodmi a podobne, ďalej robí revíziu bleskozvodov, ich podstatné hodnoty, ktoré overujú meraniami, potom je to revízia strojov, ručného náradia a spotrebičov, ktoré prechádzajú preverovaním ich funkčnosti, prívodných káblov, zásuviek a všetkého, čo súvisí s ich prevádzkou. Dôležitosť kontroly elektrických zariadení je nespochybniteľná, pretože sú napájané z elektrickej siete, a prípadné poškodenia niektorých častí spotrebičov a zariadení môže mať fatálne následky na životoch a zdraví spotrebiteľov.